Algemene Ledenvergadering op 5 april 2022

Algemene Ledenvergadering op 5 april 2022

Verslag algemene ledenvergadering 5 april 2022

Klokslag 20.00 uur opent Wannes voor de eerste keer als voorzitter de algemene ledenvergadering, met in de zaal 6 gasten. Waaronder de kascommissie, 2 leden van de redactie en een aanstaand nieuw bestuurslid.

Punt 2 op de agenda waren de mededelingen. De mededeling dat de dorpsbode 3 wekelijks komt in plaats van de 1e en de 15e van de maand werd nog iets duidelijker toegelicht. Uit de zaal kwamen er geluiden dat de tweewekelijkse bezorging wel voor meer vastigheid voelde. We gaan het eerst een jaar proberen en dan evalueren hoe het gaat. Tevens werd in de vergadering benoemt dat Cynthia de Jong haar eerste interview voor de “Eilauner in it Tuerejiet” heeft afgerond. Ze gaat elk kwartaal een eilander interviewen. Deze gesprekken kunt u op de website teruglezen. In de dorpsbode zal hier bij het volgende interview ook aandacht aan besteed worden.

Tineke heeft de ingekomen post doorgenomen. Een brief van Sytze Schut, Garda Meerdink en Hilbert de Vries zijn behandeld en meegenomen in het archief.

Autger heeft het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen en Jackeline het verslag van de activiteiten van 2021. Dit laatste verslag kunt u teruglezen in de dorpsbode van 16 april 2022.

De jaarrekening was door penningmeester Tineke uitgedeeld, daar waren verder geen vragen meer over. De kascommissie ( Eric Augusteijn en Ferry Knaack) hebben de penningmeester decharge verleent. Er kwam applaus uit de zaal. Ferry Knaack is de volgende keer weer van de partij in de  kascommissie en we zoeken er nog een 2e persoon bij. Wilt u zich aanmelden? Dan mag u een mailtje sturen naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl.

Francine heeft een beknopte versie van het verslag van de dorpsbode 2021 voorgelezen. De uitgebreide versie kunt u ook in de dorpsbode van 16 april 2022 terugvinden.

Punt 10 op de agenda: Jappie is als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter heeft persoonlijk afscheid van hem genomen. Jackeline en Marieke zijn aftredend en wel herkiesbaar en zijn met applaus uit de zaal en aan de bestuurstafel weer herkozen voor 3 jaar. Een nieuw aangedragen bestuurslid Anne Boot zat in de zaal en zij is ook met applaus gekozen als aanvulling voor het team. Zij zal zich in de dorpsbode van 16 april kort voorstellen.

Tijdens de rondvraag bedankt Eric Augusteijn de redactie en de bestuursleden voor het meewerken aan het jaarboek van ’t Heer en Feer.  En hij is benieuwd waarom “de zilveren/gouden pluim” niet meer op de agenda staat. Onze uitleg is dat deze op zijn en erg prijzig om weer te bestellen. Dat daarvoor nu de rubriek “Eilauner in it Tuerejiet” is bedacht voor op de website. Tevens hadden we de donatie van €500,- afgeschaft. Maar het bestuur heeft besloten om dit toch 1 keer per jaar uit te reiken. Per jaar wordt bekeken waar het echt nodig is , met als criteria dat het bijdraagt aan de activiteiten voor het dorp Schiermonnikoog. Marjolein benoemt dat ze het erg spijtig vindt dat er zo weinig mensen naar onze algemene ledenvergadering  komen.

Om 2030 uur sluit de voorzitter met een hamerslag de vergadering en nemen we nog een afsluitdrankje.