Author Archives: Tineke

 1. Verslag ALV 6 februari 2024

  Leave a Comment

  Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang
  6 februari 2024 1930 uur in het Dorpshuis.

  1. Opening
   Aangezien Wannes van der Veer, de vorige voorzitter, niet aanwezig kon zijn, opende Tineke Schipper-Bargeman om half acht de vergadering. In de zaal waren 20 leden aanwezig. Tineke las een bericht van Wannes voor. Waarin hij liet weten dat hij het als een eer heeft ervaren om voorzitter te mogen zijn. Hij bedankt alle leden voor het vertrouwen en hoopt dat men de periode onder hem als voorzitter als positief heeft ervaren. Hij bedankt de redactie van de dorpsbode voor het harde en vrijwillige werk en wenst de vereniging nog vele nieuwe plannen, kennismakingen en mooie evenementen. Hij vraagt de leden om het applaus dat hij ‘ongetwijfeld’ zou hebben gekregen te laten klinken voor de andere leden van het bestuur, want zonder Tineke, Marieke, Jackeline, Anne en Alieke zou er bijzonder weinig terecht zijn gekomen van alle activiteiten.
  2. Mededelingen
   De mededeling van de verhoging van de contributie ingaande op 1 januari 2025 is door de leden goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2025 betalen leden in Nederland ( behalve leden op Schiermonnikoog) voortaan €60,00. De contributie voor leden op het eiland en buiten Nederland (dat zijn 5 leden) blijft hetzelfde. Dit besluit is genomen vanwege de nu al stijgende verzendkosten.
   Tineke noemde de aankoop van het nieuwe springkussen. Deze is in goed overleg nu in het beheer van Lytje Willem en zal tijdens de aanstaande Koningsdag onthuld worden. Waarna een ieder op het eiland het springkussen weer huren kan voor feesten en partijen.
  3. Ingekomen post
   Omdat in 2023 Schiere Piet, na 18 jaar lang Sinterklaas en de vereniging te hebben bijgestaan, op wereldreis is gegaan heeft het bestuur besloten om tijdens de ALV zijn grote vriend Henk Hockelmann een cadeau aan te bieden. Tineke gaf hem een fotoboek met daarin meer dan 300 foto’s van de bezoekjes van Schiere Piet. Emotioneel beloofde Henk dat het boek goed terecht zou komen. Het bestuur heeft inmiddels een bericht van Schiere Piet uit Australië ontvangen dat hij erg blij is met het boek.
  4. Verslag jaarvergadering 2022
   Jackeline Schuthof las het verslag van de vorige algemene ledenvergadering voor.
  5. Jaarverslag 2023
   Marieke Kremer deed een verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar.
  6. Jaarrekening 2023 en begroting 2024
   Penningmeester Tineke had de jaarrekening aan de aanwezige leden uitgereikt. Deze vindt u
   elders in de dorpsbode terug. Tevens staat deze op onze website.
  7. Verslag van de kascommissie
   Mirjam Smit-Benhlima en Dieke Kok deden verslag van de kascontrole en gaven de penningmeester en het bestuur decharge.
  8. Vrijwilligers kascommissie
   Dieke Kok doet de volgende keer voor de tweede keer de kascontrole, samen met Eric Augusteijn.
  9. Verslag redactie dorpsbode
   Redactielid Marjolein las het verslag, geschreven door Marijke die helaas verhinderd was, voor.
  10. Bestuursverkiezing
   We hebben afscheid genomen van Wannes en Alieke en 3 nieuwe bestuursleden aangenomen. De heren Evert-Jan, Eelco en Wiebe hadden tijdens de intocht en het opzetten van de kerststal al hun hulp aangeboden en zijn dus nu officieel onze nieuwe bestuursleden. Het bestuur is daarmee weer compleet met 7 personen.
  11. Uitreiking Pluim 2023
   Het bestuur heeft de Zilveren Pluim 2023 uitgereikt aan het hele team van kinderboerderij de Witte Winde. Jennifer van de Meer nam de pluim in ontvangst.

  Om 8 uur werd de vergadering afgesloten en hebben we nog een drankje aan de bar
  genuttigd.

 2. Dat verdient een pluim!

  Leave a Comment

  Kent u iemand die weleens een compliment mag krijgen? Een blijk van erkenning voor enthousiaste inzet en toewijding? Zonder dat hij of zij daarvoor betaald wordt? Dan verdient die een pluim! Jarenlang heeft de Vereniging Dorpsbelang ze al uitgereikt aan (groepen) personen:

  1985 IJsclub de Halve maan
  1986 De Schierse schooier (Meindert Dobbinga) – geld inzamelen voor Indonesië
  1987 Marion van Boven – verzorgen van moeder en behulpzaam in het dorp
  1995 Arend Maris – vele publicaties over het eiland en eilanders
  1996 Karel v.d. Geest, Lou Post en Willem Penning – schoonhouden natuur
  1997 Haaike Boersma – inzamelen hulpgoederen voor Roemenië
  1998 Tjitte en Auke Talsma, Foppe Schut, Jan Groendijk en Hendrik Kobes – herstellen walviskaken
  1999 Jan Berend Bazuin – 25 jaar Sinterklaas
  2000 Hidde Smit – jarenlang bezorgen kranten en beheer Dorpshuis
  2001 Els Perdok – schrijven eilander woordenboek
  2002 Aukje Klopstra – verzorgen paarden ruitervereniging
  2003 Henk Koning – eilander taalploeg en oud-redacteur Dorpsbode
  2004 Johan Snijdood – 16 jaar beheerder geluidsinstallatie Dorpsbelang
  2005 Wyb Jan Groendijk – verzorgen Vredenhof
  2006 Gerrit Vlasma – vrijwilliger zwembad en SWS
  2007 Len van Veelen – dirigent Us Ferdivedaasje
  2008 Hanneke Krol – kleutergym, wandelen met Mirjam Hauer, bestuurslid SWS, Turnlust en Dorpsbelang
  2009 Erik Augusteijn – afscheid redacteur Dorpsbode
  2010 Sytze Schut (gouden pluim) – afscheid voorzitter Dorpsbelang
  2011 Jelle Bloem – kledingacties voor Roemenië
  2012 Renze Visser – wandelen met Mirjam Hauer, maaltijdrijden, collectes lopen
  2013 Dick Kool (postuum) – filmbeelden van het eiland
  2014 Papierploeg V.V. de Monnik, Bote de Jong – in 2015 35 jaar ophalen oud papier
  2015 Vrijwilligers van de begrafenisvereniging, Astrid van der Zaag
  2016 Muziekvereniging IN – alle inzet bij onder andere Koningsdag, intocht Sinterklaas, dodenherdenking en de rondgang op kerstavond
  2017 Annet van der Meulen – dertig jaar seniorengym, gemeenteraadslid, fysiotherapeut
  2018 Eddy en Gieny de Groot – gezichten van kassa en kantine van het zwembad
  2019 Erik Jansen – 15 jaar redacteur Dorpsbode

  Nu willen we de pluimentraditie weer invoeren, maar dan wel in een andere vorm. Welke, dat is nog een verrassing.
  Denkt u nu meteen aan een persoon of groep personen die zich belangeloos inzet voor de bewoners van Schiermonnikoog? Mail dan voor 31 december naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl of bel met Marieke Kremer: 0519-531503.
  Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang zal zich over de inzendingen buigen en bepalen wie de pluim krijgt, deze wordt dan uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2024.

 3. Koningsdag 2022

  Leave a Comment

  Koningsdag 2022
  Vereniging Dorpsbelang

  Op woensdag 27 april vierden we eindelijk weer als vanouds Koningsdag op de Willemshof met een kindervrijmarkt, toespraken, oranjekoek en een middag bomvol activiteiten.
  In alle vroegte legden de eerste kinderen hun kleedjes al neer om spullen te verkopen of om geld te verdienen met spelletjes. Rond 11.00 uur opende Dorpsbelangvoorzitter Wannes van der Veer het feest. Burgemeester Ineke van Gent hield een toespraak en kinderburgemeester Rinske van der Bijl las het gedicht De koning van Bellevue van Annie M.G. Schmidt voor. Daarna klonk het Wilhelmus en het eilander volkslied.
  De rest van de ochtend was het een gezellige drukte op de vrijmarkt waar veel kinderen goede zaken deden.
  Na lunchtijd waren er twee soorten activiteiten. Op de Willemshof had Lytje Willem een parcours uitgezet met allemaal verschillende (kinder)activiteiten. Schminken en knutselen, een stormbaan en veel verschillende soorten spelletjes. Wie zijn activiteitenlijst vol had, kreeg een stempel en mocht het enorme springkussenparcours op. Het springkussen was natuurlijk mateloos populair en ook zonder stempel mochten kinderen aan het einde van de middag naar hartenlust proberen zo snel mogelijk over de opgeblazen obstakels te lopen.
  De tweede activiteit was een fietstocht over het eiland waarbij groepjes fietsers verschillende opdrachten moesten oplossen. Bij het inleveren van de oplossing mochten de fietsers een prijsje uitzoeken. Maar liefst 169 volwassenen en 66 kinderen gaven zich op voor de fietstocht.
  En, hoewel de rest van Noord-Nederland in wolken was gehuld, scheen de zon veelvuldig op de Willemshof. Het was een topdag!

 4. Algemene Ledenvergadering op 5 april 2022

  Leave a Comment

  Verslag algemene ledenvergadering 5 april 2022

  Klokslag 20.00 uur opent Wannes voor de eerste keer als voorzitter de algemene ledenvergadering, met in de zaal 6 gasten. Waaronder de kascommissie, 2 leden van de redactie en een aanstaand nieuw bestuurslid.

  Punt 2 op de agenda waren de mededelingen. De mededeling dat de dorpsbode 3 wekelijks komt in plaats van de 1e en de 15e van de maand werd nog iets duidelijker toegelicht. Uit de zaal kwamen er geluiden dat de tweewekelijkse bezorging wel voor meer vastigheid voelde. We gaan het eerst een jaar proberen en dan evalueren hoe het gaat. Tevens werd in de vergadering benoemt dat Cynthia de Jong haar eerste interview voor de “Eilauner in it Tuerejiet” heeft afgerond. Ze gaat elk kwartaal een eilander interviewen. Deze gesprekken kunt u op de website teruglezen. In de dorpsbode zal hier bij het volgende interview ook aandacht aan besteed worden.

  Tineke heeft de ingekomen post doorgenomen. Een brief van Sytze Schut, Garda Meerdink en Hilbert de Vries zijn behandeld en meegenomen in het archief.

  Autger heeft het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen en Jackeline het verslag van de activiteiten van 2021. Dit laatste verslag kunt u teruglezen in de dorpsbode van 16 april 2022.

  De jaarrekening was door penningmeester Tineke uitgedeeld, daar waren verder geen vragen meer over. De kascommissie ( Eric Augusteijn en Ferry Knaack) hebben de penningmeester decharge verleent. Er kwam applaus uit de zaal. Ferry Knaack is de volgende keer weer van de partij in de  kascommissie en we zoeken er nog een 2e persoon bij. Wilt u zich aanmelden? Dan mag u een mailtje sturen naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl.

  Francine heeft een beknopte versie van het verslag van de dorpsbode 2021 voorgelezen. De uitgebreide versie kunt u ook in de dorpsbode van 16 april 2022 terugvinden.

  Punt 10 op de agenda: Jappie is als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter heeft persoonlijk afscheid van hem genomen. Jackeline en Marieke zijn aftredend en wel herkiesbaar en zijn met applaus uit de zaal en aan de bestuurstafel weer herkozen voor 3 jaar. Een nieuw aangedragen bestuurslid Anne Boot zat in de zaal en zij is ook met applaus gekozen als aanvulling voor het team. Zij zal zich in de dorpsbode van 16 april kort voorstellen.

  Tijdens de rondvraag bedankt Eric Augusteijn de redactie en de bestuursleden voor het meewerken aan het jaarboek van ’t Heer en Feer.  En hij is benieuwd waarom “de zilveren/gouden pluim” niet meer op de agenda staat. Onze uitleg is dat deze op zijn en erg prijzig om weer te bestellen. Dat daarvoor nu de rubriek “Eilauner in it Tuerejiet” is bedacht voor op de website. Tevens hadden we de donatie van €500,- afgeschaft. Maar het bestuur heeft besloten om dit toch 1 keer per jaar uit te reiken. Per jaar wordt bekeken waar het echt nodig is , met als criteria dat het bijdraagt aan de activiteiten voor het dorp Schiermonnikoog. Marjolein benoemt dat ze het erg spijtig vindt dat er zo weinig mensen naar onze algemene ledenvergadering  komen.

  Om 2030 uur sluit de voorzitter met een hamerslag de vergadering en nemen we nog een afsluitdrankje.

 5. Piratenschip voor kinderboerderij de Witte Winde.

  Leave a Comment

  Vereniging Dorpsbelang heeft een bedrag gesponsord om de kinderen op het eiland de kans te geven om weer heerlijk veilig te kunnen klimmen en spelen.
  Wie helpt ook mee om dit mooie piratenschip te kunnen kopen voor de kinderboerderij de Witte Winde?

 6. Jaarrekening/financieel verslag 2021

  Leave a Comment

  Hieronder ziet u het overzicht van 2021 en de begroting voor 2022.

  Nagekeken en goedgekeurd op 02-02-2022 door de kascommissie, bestaande uit dhr Eric Augusteijn en dhr Ferry Knaack.

  Deze overzichten worden normaal gesproken altijd besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV) .

  Deze vergadering stellen we, vanwege corona, nog even uit. Zodra de COVID-19-situatie weer wat rustig is, plannen wij de ALV en zijn jullie van harte welkom om hem bij te wonen.

 7. Contributie 2022

  Leave a Comment

  Contributie 2022

  De automatische incasso van de contributie 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden.
  De contributie bedraagt €40,- en voor leden die in het buitenland wonen €85,-.
  Wij willen de leden, die zelf de contributie betalen, verzoeken dit vóór 8 februari over te maken op rekening:
  NL71 RABO 0346 1104 91, onder vermelding van “contributie 2022, met uw postcode en uw huisnummer”.
  Mochten wij na 8 februari uw contributie nog niet ontvangen hebben, dan sturen wij u een factuur met €2,50 extra aan administratiekosten.
  Mocht u alsnog de vereniging willen machtigen, of heeft u twijfels of u ons gemachtigd heeft, of heeft u andere vragen stuur dan gerust een mail naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl