Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering in het Dorpshuis.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang 5 april 2022

Beste leden, het kan en mag weer doorgaan!

Dinsdag 5 april om 20:00 uur houden wij de Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis.

U bent van allen hartelijk welkom.

Agenda ALV :

1 Opening

2 Mededeling

3 Ingekomen post

4 Verslag jaarvergadering 2021

5 Jaarverslag 2021

6 Jaarrekening 2021 en begroting 2022

7 Verslag van de kascommissie

8 Vrijwilligers kascommissie

9 Verslagredactie dorpsbode

10

  • Aftredend niet herkiesbaar : Jappie Poortinga
  • Niet aftredend wel herkiesbaar : Jackeline Schuthof
  • Niet aftredend wel herkiesbaar : Marieke Kremer (secretaris)
  • Aangedragen bestuurslid : Anne Boot

11 Rondvraag

12 Sluiting

Na afloop bent u allen van harte uitgenodigd voor een drankje bij de bar.

 

Praktische info

  • 5 april 2022
  • 20:00 tot .