Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering in het dorpshuis

ALV

Algemene ledenvergadering van 2022

Om 1930 uur in het dorpshuis van Schiermonnikoog

 

Agenda ALV 24-02-2023:

1 Opening

2 Mededeling

3 Ingekomen post

4 Verslag jaarvergadering 2021

5 Jaarverslag 2022

6 Jaarrekening 2022 en begroting 2023

7 Verslag van de kascommissie

8 Vrijwilligers kascommissie

9 Verslag redactie dorpsbode

10 Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar Autger Soepboer

Mogelijke nieuwe andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering bij de secretaris (Marieke Kremer) melden.

11 Rondvraag

12 Sluiting

Na afsluiting bieden we u nog een drankje aan in de bar

Praktische info

  • 24 februari 2023
  • 19:30 tot .