Uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering 29 juni 2021

Uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering 29 juni 2021

Beste leden, het gaat eindelijk lukken!

Dinsdag 29 juni 19.30 uur houden wij de Algemene ledenvergadering in het Dorpshuis.

Wij volgen natuurlijk de coronamaatregelen. U dient zich dan ook van tevoren op te geven. Dit doet u door een mailtje te sturen naar:  info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl 

Opgeven kan niet telefonisch of via een bestuurslid, uitsluitend via de e-mail. 

Bij binnenkomst vragen wij u nogmaals naar uw naam en telefoonnummer, en doen wij een gezondheidscheck door u een paar vragen te stellen over uw gezondheid.

In een eerdere editie hebben wij u de jaarrekening en de verslagen al gepresenteerd. Daarom zal deze ALV er anders uitzien dan normaal, zo lezen wij de verslagen niet voor. U kunt deze verslagen teruglezen op onze website.

Agenda ALV 29-06-2021:

1 Opening

2 Mededeling

3 Ingekomen post

4 Verslag jaarvergadering 2020

5 Jaarverslag 2020

6 Jaarrekening 2020 en begroting 2021

7 Verslag van de kascommissie

8 Vrijwilligers kascommissie

9 Verslag redactie dorpsbode

10 Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Eric Brunekreef (penningmeester)
  • Vervangend penningmeester: Tineke Schipper-Bargeman
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Eijer (voorzitter)
  • Aangedragen voorzitter: Wannes van der Veer
  • Aangedragen bestuurslid: Alieke Talsma

Mogelijke andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering bij de secretaris (Marieke Kremer) melden.

11 Rondvraag

12 Sluiting

In verband met de nog huidige regelgeving doen we dit jaar geen afsluitend drankje na de vergadering